به تمام کارآموزان عزیزی که در آموزشگاه گوهرپژوه ثبت نام و در دوره های مختلف آموزشی شرکت می کنند کارت عضویت آموزشگاه اعطا شده و در

صورت نیاز به تکرار و مرور مطالب امکان حضور رایگان در دوره های بعدی تئوری را خواهند داشت. هم چنین امکان استفاده دائمی از فضای عملی و

کلینیکال آموزشگاه و انجام کار عملی مکرر تا حصول بالاترین سطح مهارت تحت نظر اساتید آموزشگاه فراهم می باشد.