امداد و کمک های اولیه

نام استاندارد آموزشی :

آموزش امداد و کمک های اولیه

 

شامل:

توانایی تشخیص بیماری های ناشی از كار

توانایی انجام کمک های اولیه و پیشگیری از حوادث

emdad