آموزش ماساژ شیاتسو

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ شیاتسو (فشاری)

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

اجرای ماساژ شیاتسو (فشاری) شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو (فشاری)، آماده سازی اتاق و لوازم كار ماساژیست، آماده سازی مراجعه كننده، اجرای تكنیك های ماساژ شیاتسو (فشاری) و انجام ماساژ شیاتسو (فشاری) به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

شیاتسو ، لغت ژاپنی به معنای فشار با انگشتان است كه هدف آن ایجاد تعادل جسمانی، رفع خستگی ها و آزاد سازی انرژی بدن است. شیاتسو در تایلند به معنای تای یوگا خوانده می شود. در شیاتسو از فشار انگشتان دست و آرنج و وزن خود فرد برای تحریك كانالهای انرژی داخل بدن و جاری سازی انرژی جوانی استفاده می شود. در حال حاضر شیاتسو به عنوان یك روش تسكین درد، رفع خستگی و حتی شاداب سازی جسم و روح در بسیاری از خانواده های شرقی و غربی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Shiatsu Massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو ( فشاری)

2- آماده سازی اتاق و لوازم كار ماساژیست

3- آماده سازی مراجعه كننده

4- اجرای تكنیک های ماساژ شیاتسو ( فشاری)

5- انجام ماساژ شیاتسو ( فشاری)