آموزش ماساژ رفلکسولوژی

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ رفلکسولوژی

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ رفلكسولوژی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ رفلكسولوژی، به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلكسولوژی، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار، آماده سازی مراجعه كننده، اجرای تكنیك های گرم كردن، اجرای تكنیك های ماساژ رفلكسولوژی و انجام ماساژ رفلكسولوژی برآید و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است كه با وارد آوردن فشارعمیق به كمك سر انگشت شست دست و دیگر انگشتان به نواحی خاصی از دست ها و پاها، كه به آن نقاط بازتابی گویند، جهت آگاهی از میزان درد و حساسیت به تشخیص ماساژیست كمك می كند تا به وجود مشكل در قسمت های مختلف بدن پی ببرد. علاوه بر این اعمال فشار به مناطق خاص روی دست و پا انتشار انرژی مسدود شده در بدن، افزایش گردش خون و انتشار هورمون هایی نظیر اندورفین در بدن را به همراه دارد و سبب حفظ تعادل متابولیكی كامل برای رسیدن به بالاترین حد سلامتی می گردد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Reflexology Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ رفلكسولوژی

2- به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلكسولوژی

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

4- آماده سازی مراجعه كننده

5- اجرای تكنیک های گرم كردن

6- اجرای تكنیک های ماساژ رفلكسولوژی

7- انجام ماساژ رفلكسولوژی