آموزش ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

اجرای ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)، به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار، آماده سازی مراجعه كننده، اجرای تكنیك ها و انجام ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است كه با استفاده از حركات و مهارت های دستی و ماساژی عمیق و محكم به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن و عمق عضلات، جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل و گردش خون، حركاتی را انجام می دهد كه به رفع تنش های عصبی، گرفتگی های مزمن و شدید عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی كمك می كند.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Deep Tissue Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1-تجزیه و تحلیل ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو )

2- به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

4- آماده سازی مراجعه كننده

5- اجرای تكنیک های ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

6- انجام ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو )