آموزش ماساژ ایرانی

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ ایرانی

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ ایرانی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژایرانی، به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ ایرانی، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار، آماده سازی مراجعه كننده، اجرای تكنیک ها و انجام ماساژ ایرانی به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

ماساژ ایرانی تركیبی از ماساژهای ملایم و محكم است كه به وسیله دست و پا و به منظور رسیدن به آرامتنی انجام میگیرد. در این شكل ماساژ، فرد ماساژ دهنده با ارائه حركات و تكنیكهایی كه به وسیله دست و پا روی بافتهای نرم بدن اجرا میكند، به طور كلی تاثیر مطلوب و قابل ملاحظهای بر دستگاههای عصبی، عضلانی، سیستم گردش خون و تنفس و سایر دستگاههای بدن میگذارد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Iranian Massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ ایرانی

2- به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ ایرانی

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

4- آماده سازی مراجعه كننده

5- اجرای تكنیک های ماساژ ایرانی

6- انجام ماساژ ایرانی